تعریف پلاجیاریزم

سرقت ادبی علمی (پلاجیاریزم) چیست؟

سرقت ادبی (پلاجیاریزم)، به عبارت ساده، یعنی اینکه آثار یا ایده های دیگران را به عنوان آثار یا ایده های خود معرفی کنیم. اگر عبارات یا ایده هایی را از یک منبع اصلی برداشت کرده و منبع را به درستی ذکر نکنیم، در حقیقت مرتکب سرقت ادبی شده و قوانین کپی رایت را نقض کرده ایم. امروزه کپی past کردن مطالب به عنوان نمادی از وقوع سرقت ادبی به شمار می آید.

error: Content is protected !!