مجازات و جرایم سرقت ادبی و علمی

سرقت ادبی چه مجازات هایی (جریمه هایی) دارد؟

مانند هر خطا و جرم دیگری، درجه و ماهیت سرقت ادبی صورت گرفته، تعیین کننده ی مجازات آن است. اگر سرقت ادبی منحصرا در داخل یک محیط علمی صورت گیرد، اغلب افراد خطاکار توسط استادان و نهاد دانشگاهی مورد مواخده و اعمال قانون قرار می گیرند حال آنکه، اگر سرقت ادبی مرتبط با پول، جوایز، و یا موقعیت شغلی باشد، افراد خطاکار معمولا می توانند توسط دادگاه مورد بررسی قرار گیرند.

مجازاتهای دانشگاهی

اکثر  دانشگاه ها به شدت با سارقین ادبی برخورد میکنند. در واقع، استانداردهای دانشگاهی در مورد صداقت علمی و مالکیت معنوی اغلب بسیار سختگیرانه تر از قوانین کپی رایت دولتی است. به عنوان مثال اگر فردی از یک مقاله که مدت کپی رایت آن تمام شده است سرقت ادبی بکند مجازات دانشگاهی اش معادل فردی است که از یک مقاله ی شامل کپی رایت سرقت کرده باشد.

ارایه ی مقاله ی شامل سرقت ادبی تقریبا همیشه منجر به مردودی در تکلیف مربوطه ، اغلب منجر به مردودی در درس مربوطه، و گاهی اوقات منجر به اخراج از دانشگاه میشود.

مجازاتهای قانونی

بسیاری از موارد سرقت ادبی در دسته ی بزه قرار گرفته و میتوانند شامل جریمه نقدی معادل  ۱۰۰ دلار تا ۵۰۰۰۰  دلار و تا یک سال حبس در زندان شوند. سرقت ادبی همچنین می تواند تحت قوانین ایالتی و فدرال جرم در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر فردی با سرقت ادبی از هر نوع مطلب تحت قانون کپی رایت بیش از ۲۵۰۰ دلار درآمد کسب کند، ممکن است با پرداخت خسارت تا ۲۵۰۰۰۰ دلار و یا تا ده سال حبس در زندان جریمه شود.

 مجازاتهای سازمانی

بیشتر شرکت ها و موسسات نیز به شدت با سرقت ادبی برخورد میکنند. در تعداد قابل توجهی از موارد در سرتاسر جهان سارقین ادبی شغل خود را از دست داده و یا با تنزل درجه جریمه شده اند.

 

error: Content is protected !!