منابع جستجو آیتنتیکیت

مقالۀ ارسالی با چه منابعی مقایسه خواهد شد؟

علاوه بر تمامی متون بارگزاری شده قابل جستجو در اینترنت، تمامی متون ارسالی از نظر تشابه نگارشی با بیش از 40 میلیون مقالۀ پژوهشی منتشر شده توسط بیش از 590 ناشر علمی، فنی و پزشکی بین المللی (این حجم بیشتر از آنچه که در بسیاری از کتابخانه های دانشگاه ها نگهداری می شود می باشد) مقایسه خواهد شد. همچنین پایگاه داده مقایسه ای Ithenticate شامل بیش از یک میلیون چکیده موجود در پایگاه PubMed، و بیش از 20000 عنوان پژوهشی از EBSCOhost و the Gale InfoTrac OneFile می باشد. Ithenticate همچنین دارای جستجوگر وب اختصاصی با نمایه سازی بیش از 10 میلیون صفحه وب به صورت روزانه و در مجموع بیش از 50 میلیارد صفحه وب است. همچنین می توان بیش از 100000 نشریه با آرشیوبندی بیش از 40 میلیون از مقالات علمی، کتب و مجموعه مقالات کنفرانس ها به Ithenticate را که از طریقCrossCheck طراحی شده، توسط خدمات Ithenticate مورد جستجو قرار داد. 

error: Content is protected !!