مطالب آموزشی

۱۳آبان ۱۳۹۴

بله، باید توجه داشت که برخی از جملات هرچقدر هم که سعی کنید متفاوت بنویسید با سایر مقالات مشابه در خواهند آمد؛ این اتفاق به خصوص در مورد نگارش شیوه اجرای طرح مقالات بسیار رخ می دهد. به عنوان مثال شیوه اجرای آنالیز آماری در خیلی از مقالات مشابه می باشد، و نویسنده هرچقدر هم […]

error: Content is protected !!